Third class recount writing

mde

mde

mde

mde

mde

mde